nos fe

I sin fe ta imposibel pa agrad’E, pasobra esun ku bin serka Dios mester kere ku E ta, i ku E ta Esun ku ta rekompensá esnan ku ta busk’E.
— Hebreonan 11:6

Brevemente bisá nos ta kere ku tin un Dios, ku ta eksistí pa eternidat den tres persona: Dios Tata, Dios Yu i Dios Spiritu Santu. Ku tur hende ta pekador ta distanshá nos for di un relashon ku un Dios santu. Kristu Hesus ku a bin biba aki bou na mundu komo un ser humano sin peka, a muri na krus, kargando nos pikanan i pagando e preis ( di piká) pa nos, habriendo asina e kaminda pa nos por yega bèk serka Dios. Pa e motibu ei tur hende ku konfesá Kristu ku nan boka i kere den nan kurason ku E ta Señor lo ta salbá.

Iglesia Bida Nobo ta afiliá na e organisashon internashonalmente rekonosí komo ‘Assemblies of God.’


Referí athunto na un deskripshon mas amplio di loke nos ta kere:

Dios

 • Ku Beibel ta Dios Su Palabra ku no ta faya i ku Evangelio ta un poder di Dios pa salbashon pa tur ku kere;

 • Den e Deidat di nos Señor Hesu’Kristu, den Su nasementu di un bírgen, den Su bida sin piká, den Su milagernan, den Su bida vikario i Su morto pa redenshon, den Su kurpa resusitá, den Su asenshon na e man drechi di e Tata, den Su binimentu bèk personalmente na mundu den poder i gloria pa reina mil aña;

 • Ku tin un Dios, ku ta eksistí pa eternidat den tres persona: Dios Tata, Dios Yu i Dios Spiritu Santu;

Salbashon

 • Ku tur hende ta pekador i ku nan tin di bini na kombertimentu; e úniko forma pa wòrdu purifiká di piká ta pa medio di arepentimentu i fe den e presioso sanger di Kristu;

 • Ku Kristu Hesus a muri na krus pa nos pikánan i ku nos ta hustifiká pa medio di Su Sanger;

 • Ku Kristu  Hesus ta e úniko kaminda di rekonsiliashon pa yega serka Dios Tata;

 • Ku tur ku kere den Hesus tin bida eterno (Juan 3:16);

 • Ku e obra di redenshon di Kristu riba krus ta proveé sanashon di kurpa humano komo kontesta riba orashon di fe;

 • Ku nos mester wòrdu batisá den Nòmber di Tata, di Yu i di Spiritu Santu segun e testimonio di nos fe;

Spiritu Santu

 • Ku e promesa di don di Spiritu Santu ta konta pa tur ku kere (Echonan 2:38);

 • Ku Spiritu Santu lo guia nos na e bèrdat kompletu i na un bida santifiká;

 • Ku Spiritu Santu ta kambia karakter di hende (Fruta di Spiritu Santu);

 • Ku Spiritu Santu ta hasi hende kapas pa sirbi (donnan di Spiritu Santu);

Iglesia

 • Ku tur ora tin un union eterno entre Kristu i Su iglesia;

 • Ku Kristu Hesus a trese e Hudiu i e no-Hudiu huntu den un kurpa nobo (iglesia – Efesionan 2:14);

 • Den e Speransa Bendishoná – e rapto di iglesia na binida di Kristu.

 • Ku Kristu Hesus lo bini bèk i lo tin un huisio eterno. 

 • Den e resurekshon di tantu esnan  salbá komo esnan pèrdí, esun pa bida eterno i e otro pa kondenashon  eterno.